Over ons

Huurvoorwaarden

HUURVOORWAARDEN IMAGINE DANCE-EVENTS B.V.

A. ALGEMEEN: een organisator van een bepaald evenement die gebruik maakt van de goederen van Imagine Dance-Events wordt gelijkgesteld als huurder, onderworpen aan de hieronder opgesomde huurvoorwaarden.

Het huren van goederen door een minderjarige kan enkel mits schriftelijke toestemming, of onder begeleiding van een/de ouder(s) of voogd. Dienaangaande is/zijn de ouder(s) of de voogd persoonlijk aansprakelijk.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes, aanvaardingen, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen die betrekking hebben op de verhuur en de verkoop van goederen en de daarmee in verband staande levering van werkzaamheden en diensten door Imagine Dance-Events.

B. RESERVATIE & ANNULERING: gebeurt middels het nemen van een optie hetwelk enkel schriftelijk door de huurder kan worden opgegeven. Imagine Dance-Events heeft ten allen tijde het recht om zonder opgave van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan. De optie wordt pas definitief na acceptatie hiervan door Imagine Dance-Events. Imagine Dance-Events heeft het recht na acceptatie van de huurder de offerte binnen drie werkdagen te herroepen. Tussen partijen is in dat geval geen overeenkomst tot stand gekomen.

Indien de huurder bij Imagine Dance-Events een optie heeft genomen op te huren materiaal en vervolgens van het huren wenst af te zien, gelden de volgende annuleringsbepalingen:

20% van de huurprijs bij annulatie nadat er akkoord is gegeven op de offerte; 

25 % van de huurprijs bij annulatie, eerder dan op de 60e dag voor de aanvang van de huurperiode;

50 % van de huurprijs bij annulatie, eerder dan op de 30e dag voor de aanvang van de huurperiode;

75 % van de huurprijs bij annulatie, eerder dan op de 14e dag voor de aanvang van de huurperiode;

100 % van de huurprijs bij annulatie op de 14de dag of later voorafgaand aan de aanvang van de huurperiode

Betalingen van artiesten en extern ingehuurde materialen dienen altijd volledig te worden voldaan na ondertekening van de offerte. Dit staat volledig los van bovengenoemde annuleringsbepalingen.

Materialen die door de huurder geannuleerd worden en vervangen worden door andere materialen worden altijd doorbelast volgens bovenstaande annuleringsbepalingen.

C. OFFERTES/PRIJZEN: de huurder wordt geacht de door Imagine Dance-Events gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte vermeld staat. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Gegevens, voorwaarden en prijzen voorkomend in catalogi, advertenties en prijslijsten hebben slechts het karakter van een benaderende aanduiding waaraan Imagine Dance-Events ten allen tijde wijzigingen mag aanbrengen. De huurder aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven. Kosten voor extra werkzaamheden/zaken zullen mondeling worden besproken en apart aan de huurder in rekening gebracht.

D. HUURPERIODE & ONDERVERHUUR: het materiaal wordt verhuurd voor één gehele periode van minstens 1 dag ofwel 24 uur. Een week is zeven aaneengesloten dagen. De huurperiode wordt vastgesteld bij bestelling en vangt aan op het tijdstip waarop het volgens de overeenkomst gehuurd materiaal het magazijn van Imagine Dance-Events verlaat en eindigt op het tijdstip waarop het gehuurd materiaal weer terugkomt in dat magazijn. Verlenging van de huur is alleen mogelijk door het indienen van een verzoek tot verlenging. Deze dient minimaal 2 werkdagen voor einde van de huurperiode schriftelijk aangevraagd te worden en is pas definitief na schriftelijk akkoord van Imagine Dance-Events. De huurder dient rekening te houden met een wijziging van de overeengekomen verhuurprijs. Imagine Dance-Events kan dit verzoek tot verlenging naar eigen inzicht weigeren.

De huurder mag in geen geval het materiaal in bruikleen geven of onderverhuren aan derden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door Imagine Dance-Events toegestaan, waarbij in zulks geval de oorspronkelijke huurder volledig verantwoordelijk blijft voor het materiaal, alsook betaling.

Imagine Dance-Events is ten alle tijden bevoegd om ter controle te vragen om een geldig legitimatiebewijs. Bij niet direct kunnen tonen van legitimatie of weigering is Imagine Dance-Events gerechtigd de huurovereenkomst te ontbinden en de huurprijs alsnog in rekening te brengen.  Het is niet toegestaan de gehuurde materialen door een andere persoon op te laten halen/in ontvangst te laten nemen of retour te laten brengen dan de oorspronkelijke huurder zelf tenzij er een schriftelijke machtiging is afgegeven aan Imagine Dance-Events door de huurder dat de materialen door derden worden opgehaald.

E. WAARBORGSOM: de huurwaarborg, welke bij het aangaan van de huur kan gevraagd worden, dient voorafgaand aan de eigenlijke huur betaald te worden en is bestemd ter garantie van de diverse verplichtingen van de huurder. De verhuurder behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te compenseren met deze waarborgsom, evenals kosten van herstelling.

F. LEVERING EN LOCATIE: de levering van de goederen gebeurt principieel in de magazijnen van Imagine Dance-Events , op rekening en risico van de huurder , waar bij niet – stipte afhaling de huurprijs integraal verschuldigd blijft. De gehuurde materialen afhalen kan alleen op de schriftelijk overeengekomen tijd bij de overeengekomen locatie.

Het vervoer van het materiaal dient te geschieden in een daartoe capabel voertuig. Is dit niet het geval mag Imagine Dance-Events het vervoer van de materialen door huurder weigeren. Indien overeengekomen dat de goederen worden geleverd, zal Imagine Dance-Events ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Overschrijding van de leveringstermijn kan echter nooit, ook niet na in gebreke stelling, aanspraak geven op schadeloosstelling. De locatie en organisatie van het evenement dient conform de wettelijke bepalingen te zijn.

De huurder dient dan ook onder meer na te zien of de elektriciteitsvoorzieningen voldoen aan de wettelijke normen en geschikt zijn voor de gehuurde elektrische toestellen, alle mogelijke voorzieningen treffen ter bescherming van de gehuurde materialen, in het bijzonder bij slechte weersomstandigheden, te zorgen voor de nodige vergunningen. Kosten (herstelling en verlies van inkomsten) welke voortvloeien uit schade door overbelasting van het net, elektriciteitspannes, waterschade en brandschade zijn dan ook volledig ten laste van de huurder.

De materialen moeten gelost en geladen kunnen worden op een locatie die goed toegankelijk is voor de chauffeur. Daarnaast dienen de materialen op de locatie waar ze bij levering geplaatst zijn, bij afhalen ook weer klaar te staan. Is dit niet het geval en is de chauffeur extra tijd kwijt om de materialen te lossen of laden zullen hier kosten voor worden berekend. Imagine Dance-Events levert de materialen tot aan de drempel en alleen op de begane grond (geen verdiepingen). Het laad- en los punt dient direct bereikbaar te zijn voor een vrachtwagen met aanhanger of moet zich op een afstand van maximaal 10 meter zonder obstakels bevinden op de begane grond. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats dan hiervoor is vermeld, wordt een toeslag in rekening gebracht. Dit is alleen mogelijk indien dit bij acceptatie van de offerte is gemeld door de huurder.

Imagine Dance-Events heeft steeds het recht de plaats waar het gehuurde materiaal zich bevindt of gebruikt wordt te bezoeken zonder hiervoor enige kosten te betalen.

Indien er tijdens zo’n bezoek onregelmatig gebruik van het materiaal wordt vastgesteld, is Imagine Dance-Events  gerechtigd het verhuurde materiaal onmiddellijk terug mee te nemen en alsnog de huurprijs in rekening te brengen.

G. GEBRUIK: Imagine Dance-Events verbindt er zich toe de materialen in goed werkende staat te verhuren. De huurder erkent de goederen in perfecte staat van werking te hebben ontvangen, verbindt zich ertoe als goede huisvader zorg te dragen voor het betreffend materiaal, tevens het materiaal enkel te gebruiken voor het doel waarvoor het ontworpen is en te zorgen voor een passende en veilige opslag ervan. Onder geen enkel beding is het de huurder toegestaan de merknamen, stickers, logo’s of serienummers van Imagine Dance-Events te verwijderen of onleesbaar te maken.

Huurder moet indien nodig voor verbruik en onderhoud van het gehuurde, brandstof en smeermiddelen bij Imagine Dance-Events aanschaffen. Het is niet toegestaan hiervoor eigen middelen te gebruiken. Het gehuurde moet – voor zover noodzakelijk – regelmatig doorgesmeerd worden en indien aanwezig moet het oliepeil dagelijks gecontroleerd worden. Indien huurder zich niet houdt aan deze voorwaarden kan Imagine Dance-Events alle kosten die hieruit voortvloeien op de huurder verhalen.

H. GEBREKEN, SCHADE & MELDINGSPLICHT: de huurder wordt geacht iedere tekortkoming/gebrek vastgesteld aan de in huur gegeven goederen, onverwijld telefonisch en schriftelijk ter kennis te brengen van Imagine Dance-Events. Bij gebrek aan dusdanige kennisgeving, zal geen enkele klacht, noch opmerking worden aanvaard noch enige vermindering of niet –betaling van de huursom aanvaard worden en zal de herstelling dienen te gebeuren op kosten van de huurder. Het is de huurder geenszins toegestaan zelf herstellingen uit te voeren aan het materiaal, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Nadat het gehuurde door Imagine Dance-Events weer is ontvangen in haar magazijn, wordt deze gecontroleerd en geteld. Deze telling is bindend. Bij tekortkoming in de nakoming van bovengemelde teruggave verplichting wordt de wederpartij tot de dag van teruggave een vergoeding per etmaal verschuldigd van 150% van het huurtarief per dag voor het betrokken goed, ongeacht het verdere recht van de Imagine Dance-Events op schadevergoeding en/of het (laten) terughalen van het goed. Het voornoemde verschuldigde bedrag zal in eerste plaats in mindering worden gebracht op de waarborgsom.

In geval van diefstal, beschadiging of verlies van de goederen door de huurder, door derden of door overmacht is de huurder als enige aansprakelijk. Bij verlies of diefstal dient de huurder de nieuwwaarde van het materiaal onmiddellijk te vergoeden, onafhankelijk van het feit dat klacht zal worden neergelegd bij de bevoegde politionele diensten. Alle kosten voor eventuele herstellingen of reconditionering zullen aan de normaal geldende herstelprijs (onderdelen in natura + transport + werkuren) in rekening worden gebracht. De door Imagine Dance-Events gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het gehuurde alsmede de reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening van de huurder.

I. VERZEKERINGEN: de huurder verklaart zich akkoord met het feit dat de door hem gehuurde goederen niet verzekerd zijn vanaf het ogenblik dat deze het magazijn verlaten. Niets belet de huurder evenwel zelf een dekkende verzekering af te sluiten.

J. FACTUREN , WANBETALING & TERUGBRENGEN MATERIAAL: de huurprijs dient minimaal 7 dagen voor aanvang van het project/levering van de materialen te worden voldaan. De betalingsconditie staat vermeld in de offerte. Bij een eventuele betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Imagine Dance-Events. Indien het bedrag niet tijdig voldaan is worden de materialen en diensten niet geleverd en uitgevoerd.

Het gehuurde materiaal moet door de huurder aan het magazijn van Imagine Dance-Events worden teruggebracht uiterlijk op de schriftelijk afgesproken datum en tijd waarop de overeengekomen huurperiode een einde neemt, zoals vermeld op de offerte en afhaal bon. Indien zulks niet het geval zal de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd zijn. Bij niet tijdige terug bezorging bedraagt deze schadevergoeding zonder enige aanmaning noch voorafgaandelijke ingebrekestelling een vastgestelde boete en de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt. Daarnaast zal bij het niet nakomen van de termijn waarop het materiaal teruggebracht dient te worden het materiaal door ons zelf teruggevorderd worden en hiervoor zullen de gebruikelijke transportkosten en arbeid in rekening worden gebracht.

Bij diefstal, verlies of pertinente weigering tot teruggave zal het verhuurde materiaal onmiddellijk en van rechtswege worden aangerekend aan de normale verkoopprijs.

K. VEILIGHEID: de huurder is verplicht alle maatregelen te nemen om de veiligheid (waaronder het beschikbaar hebben van een BHV-hulpverlener) tijdens de levering, bouw, uitvoering en afbouw te waarborgen.

Indien de wederpartij deze veiligheidsmaatregelen om wat voor redenen dan ook niet kan uitvoeren of handhaven, is Imagine Dance-Events gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst te weigeren en de kosten verbonden aan deze gemotiveerde weigering aan de wederpartij in rekening brengen.

Het is ten strengste verboden een hittebron te plaatsen in en om de nabijheid van het huurobject, dit in verband met de veiligheid van de medewerkers van Imagine Dance-Events en anderen. Onder een hittebron wordt verstaan barbecues op gas, kolen en elektriciteit. Vuurkorven, gasfornuizen, kooktoestellen, terrasverwarming, heaters, fakkels en dergelijke.

L. OVERMACHT: onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die leiden tot een niet behoorlijke levering van Imagine Dance-Events als gevolg van (onder meer) stormachtig weer (windkracht 8 en hoger of windstoten vanaf 50 km/uur), (transport) vertragingen, geen of onvolledige aflevering door wederpartijen van Imagine Dance-Events, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Imagine Dance-Events van de betreffende overeenkomst benodigde zaken of diensten, algemene vervoersproblemen, werkstakingen, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste en oorlog dan wel sluiting van landgrenzen.

In het geval van een overmachtssituatie worden de leverings- en andere verplichtingen van Imagine Dance-Events opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Imagine Dance-Events niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, is Imagine Dance-Events bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien Imagine Dance-Events bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Imagine Dance-Events gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de huurder gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

M. EIGENDOMSVOORBEHOUD: het goed blijft te allen tijde volledig eigendom van Imagine Dance-Events.

In geval van koop blijft het goed eigendom van Imagine Dance-Events totdat de koopsom (vermeerderd met de evt. verschuldigde kosten en rente) volledig door de huurder is voldaan.

Het is de wederpartij als huurder of als koper (indien het eigendomsvoorbehoud vermeldt in bovenstaande bepalingen nog van kracht is) van het goed van Imagine Dance-Events verboden:
– het goed aan derden te verkopen, af te staan, te bezwaren en in gebruik te geven of een andere wijze te vervreemden of daarop een beperkt recht te vestigen;
– het goed geheel of gedeeltelijk te demonteren, enige reparatiehandeling aan het goed uit te (doen) voeren.

N. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN: op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen Imagine Dance-Events en de wederpartij worden voorgelegd aan de bevoegde (kanton)rechter.

Typefouten en wijzigingen voorbehouden.

Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken.

Versie juli 2020

 

Meer informatie aanvragen

Uitgelichte producten

nieuw
Klapstoel Woody Brown

Klapstoel Woody Brown

  • Tenten & Inrichtingen
  • meubilair
€ 2,5
nieuw
Kunstplant 150 CM

Kunstplant 150 CM

  • Evenementen & Attracties
  • overig
€ 12,5
nieuw
Loopdeur

Loopdeur

  • Evenementen & Attracties
  • hekwerk
€ 17,5

Party verhuur & Organisatie

Bent u van plan een evenement te organiseren en heeft u hulp nodig bij de voorbereidingen en realisatie van een evenement? Dan kunt u bij ons terecht! Wij zijn hét Event- & Party verhuurbedrijf van Midden Nederland. Met ons complete aanbod aan feestbenodigdheden als: geluidssets, sfeerverlichting an andere feestbenodigdheden, maakt u uw feest compleet. Naast de verhuur van onze feestbenodigdheden kunnen wij u helpen van A tot Z. Wij ondersteunen bij het maken van een plan, verzorgen de nodige vergunningen en regelen desgewenst alle materialen en diensten die bij uw evenement nodig zijn. Laat u verrassen door onze mogelijkheden. 

Algemene voorwaarden - Disclaimer
Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.