Over ons

Huurvoorwaarden

HUURVOORWAARDEN IMAGINE DANCE-EVENTS

A. ALGEMEEN: een organisator van een bepaald evenement die gebruik maakt van de goederen van Imagine Dance-Events wordt gelijkgesteld als huurder, onderworpen aan de hieronder opgesomde huurvoorwaarden.
Het huren van goederen door een minderjarige kan enkel mits schriftelijke toestemming, of onder begeleiding van een/de ouder(s) of voogd. Dienaangaande is/zijn de ouder(s) of de voogd persoonlijk aansprakelijk.

B. RESERVATIE & ANNULERING: gebeurt middels het nemen van een optie hetwelk enkel schriftelijk door de huurder kan worden opgegeven. Imagine Dance-Events heeft ten allen tijde het recht om zonder opgave van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan. De optie wordt pas definitief na acceptatie hiervan door Imagine Dance-Evens.

Indien de huurder bij Imagine Dance-Events een optie heeft genomen op te huren materiaal en vervolgens van het huren wenst af te zien, gelden de volgende annuleringsbepalingen:
Kosteloos bij annulatie eerder dan op de 45e dag voor de aanvang van de huurperiode;
25 % van de huurprijs bij annulatie, eerder dan op de 30e dag voor de aanvang van de huurperiode;
50 % van de huurprijs bij annulatie, eerder dan op de 14e dag voor de aanvang van de huurperiode;
75 % van de huurprijs bij annulatie, eerder dan op de 7e dag voor de aanvang van de huurperiode;
100 % van de huurprijs bij annulatie op de 7de dag of later voorafgaand aan de aanvang van de huurperiode;

C. OFFERTES/PRIJZEN: de huurder wordt geacht de door Imagine Dance-Events gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte vermeld staat. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Gegevens, voorwaarden en prijzen voorkomend in catalogi, advertenties en prijslijsten hebben slechts het karakter van een benaderende aanduiding waaraan Imagine Dance-Events ten allen tijde wijzigingen mag aanbrengen.

D. HUURPERIODE & ONDERVERHUUR: het materiaal wordt verhuurd voor één gehele periode van minstens 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode wordt vastgesteld bij bestelling en vangt aan op het tijdstip waarop het volgens de overeenkomst gehuurd materiaal het magazijn van Imagine Dance-Events verlaat en eindigt op het tijdstip waarop het gehuurd materiaal weer terugkomt in dat magazijn. Verlenging van de huur is alleen mogelijk na schriftelijk akkoord van Imagine Dance-Events, rekening houdend met een wijziging van de overeengekomen verhuurprijs.

De huurder mag in geen geval het materiaal in bruikleen geven of onderverhuren aan derden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door Imagine Dance-Events toegestaan, waarbij in zulks geval de oorspronkelijke huurder volledig verantwoordelijk blijft voor het materiaal, alsook betaling.

E. WAARBORGSOM: de huurwaarborg, welke bij het aangaan van de huur kan gevraagd worden, dient voorafgaand aan de eigenlijke huur betaald te worden en is bestemd ter garantie van de diverse verplichtingen van de huurder. De verhuurder behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te compenseren met deze waarborgsom, evenals kosten van herstelling.

F. LEVERING EN LOCATIE: de levering van de goederen gebeurt principieel in de magazijnen van Imagine Dance-Events , op rekening en risico van de huurder , waar bij niet – stipte afhaling de huurprijs integraal verschuldigd blijft.

Het vervoer van het materiaal dient te geschieden in een daartoe capabel voertuig. Indien overeengekomen dat de goederen worden geleverd, zal Imagine Dance-Events ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Overschrijding van de leveringstermijn kan echter nooit, ook niet na in gebreke stelling, aanspraak geven op schadeloosstelling. De locatie en organisatie van het evenement dient conform de wettelijke bepalingen te zijn.

De huurder dient dan ook onder meer na te zien of de elektriciteitsvoorzieningen voldoen aan de wettelijke normen en geschikt zijn voor de gehuurde elektrische toestellen, alle mogelijke voorzieningen treffen ter bescherming van de gehuurde materialen, in het bijzonder bij slechte weersomstandigheden, te zorgen voor de nodige vergunningen. Kosten (herstelling en verlies van inkomsten) welke voortvloeien uit schade door overbelasting van het net, elektriciteitspannes, waterschade, brandschade zijn dan ook volledig ten laste van de huurder.

De materialen moeten gelost en geladen kunnen worden op een locatie die goed toegankelijk is voor de chauffeur. Daarnaast dienen de materialen op de locatie waar ze bij levering geplaatst zijn, bij afhalen ook weer klaar te staan. Is dit niet het geval en is de chauffeur extra tijd kwijt om de materialen te lossen of laden zullen hier kosten voor worden berekend.

Imagine Dance-Events heeft steeds het recht de plaats waar het gehuurde materiaal zich bevindt of gebruikt wordt te bezoeken zonder hiervoor enige kosten te betalen.
Indien er tijdens zo'n bezoek onregelmatig gebruik van het materiaal wordt vastgesteld, is Imagine Dance-Events gerechtigd het verhuurde materiaal onmiddellijk terug mee te nemen en alsnog de huurprijs in rekening te brengen.

G. GEBRUIK: Imagine Dance-Events verbindt er zich toe de materialen in goed werkende staat te verhuren. De huurder erkent de goederen in perfecte staat van werking te hebben ontvangen, verbindt zich ertoe als goede huisvader zorg te dragen voor het betreffend materiaal, tevens het materiaal enkel te gebruiken voor het doel waarvoor het ontworpen is en te zorgen voor een passende en veilige opslag ervan. Onder geen enkel beding is het de huurder toegestaan de merknamen, stickers, logo's of serienummers van Imagine Dance-Events te verwijderen of onleesbaar te maken.

H. GEBREKEN, SCHADE & MELDINGSPLICHT: De huurder wordt geacht iedere tekortkoming/gebrek vastgesteld aan de in huur gegeven goederen, onverwijld telefonisch ter kennis te brengen van Imagine Dance-Events. Bij gebrek aan dusdanige kennisgeving, zal geen enkele klacht, noch opmerking worden aanvaard noch enige vermindering of niet –betaling van de huursom aanvaard worden en zal de herstelling dienen te gebeuren op kosten van de huurder. Het is de huurder geenszins toegestaan zelf herstellingen uit te voeren aan het materiaal, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

In geval van diefstal, beschadiging of verlies van de goederen door de huurder, door derden of door overmacht is de huurder als enige aansprakelijk. Bij verlies of diefstal dient de huurder de nieuwwaarde van het materiaal onmiddellijk te vergoeden, onafhankelijk van het feit dat klacht zal worden neergelegd bij de bevoegde politionele diensten. Alle kosten voor eventuele herstellingen of reconditionering zullen aan de normaal geldende herstelprijs (onderdelen in natura + transport + werkuren) in rekening worden gebracht.

I. VERZEKERINGEN: de huurder verklaart zich akkoord met het feit dat de door hem gehuurde goederen niet verzekerd zijn vanaf het ogenblik dat deze het magazijn verlaten. Niets belet de huurder evenwel zelf een dekkende verzekering af te sluiten.

J. FACTUREN , WANBETALING & TERUGBRENGEN MATERIAAL: de huurprijs wordt afhankelijk van het huurbedrag gefactureerd na terugkomst van de materialen. Bij grotere opdrachten zal er een (deel)factuur van te voren worden gestuurd. Bij een eventuele betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Imagine Dance-Events.

Het gehuurde materiaal moet door de huurder aan het magazijn van Imagine Dance-Events worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode een einde neemt, zoals vermeld op de afhaal bon. Indien zulks niet het geval zal de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd zijn. Bij niet tijdige terug bezorging bedraagt deze schadevergoeding zonder enige aanmaning noch voorafgaandelijke ingebrekestelling de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt.

Bij diefstal, verlies of pertinente weigering tot teruggave zal het verhuurde materiaal onmiddellijk en van rechtswege worden aangerekend aan de normale verkoopprijs.

Meer informatie aanvragen

Uitgelichte producten

nieuw
Admiral vintage armatuur 60W 38 cm

Admiral vintage armatuur 60W 38 cm

  • Licht & Effecten
  • sfeerverlichting
€ 15
nieuw
Lounge heater

Lounge heater

  • Tenten & Inrichtingen
  • verwarming
€ 17,5
nieuw
Statafel steigerhout greywash 80 x 80 cm

Statafel steigerhout greywash 80 x 80 cm

  • Tenten & Inrichtingen
  • meubilair
€ 17,5

Party verhuur & Organisatie

Bent u van plan een evenement te organiseren en heeft u hulp nodig bij de voorbereidingen en realisatie van een evenement? Dan kunt u bij ons terecht! Wij zijn hét Event- & Party verhuurbedrijf van Midden Nederland. Met ons complete aanbod aan feestbenodigdheden als: geluidssets, sfeerverlichting an andere feestbenodigdheden, maakt u uw feest compleet. Naast de verhuur van onze feestbenodigdheden kunnen wij u helpen van A tot Z. Wij ondersteunen bij het maken van een plan, verzorgen de nodige vergunningen en regelen desgewenst alle materialen en diensten die bij uw evenement nodig zijn. Laat u verrassen door onze mogelijkheden. 

Algemene voorwaarden - Disclaimer
Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.